MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel. 6712 1111, fax 6731 1096

 

 

 

Dle rozdělovníku.

 

 

č.j.: 15.634/99-OOP/4577/99Praha, dne 11. srpna 1999

 

Věc: NPR Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory - výjimka pro horolezeckou činnost

 

 

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst.1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č.347/1992 Sb., zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nálezu Ústavního soudu ČR č.3/1997 Sb. a zákona č.16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen "zákon"), posoudilo žádost Českého horolezeckého svazu se sídlem v Praze (dále jen "ČHS") ze dne 5.1.1999, doplněnou na vyžádání Správy CHKO Jizerské hory dalším podáním ze dne 1.3.1999, které tato Správa postoupila MŽP k přímému vyřízení dne 1.4.1999, a na základě výsledků správního řízení a odborného stanoviska Správy CHKO Jizerské hory vydává po zvážení všech okolností toto

 

R O Z H O D N U T Í

Výjimka podle ustanovení § 43 zákona z ochranných podmínek národních přírodních rezervací uvedených v § 29 písm. d) a f) zákona, vyžádaná pro provozování horolezecké činnosti na existujících a již dříve využívaných horolezeckých terénech v NPR Jizerskohorské bučiny (vzniklé sloučením stávajících NPR Frýdlantské cimbuří, NPR Paličník, NPR Poledník, NPR Stržový vrch, NPR Špičák, NPR Štolpichy a NPR Tišina) na území CHKO Jizerské hory,

s e   u d ě l u j e

za těchto podmínek:

 

1. Výjimka platí pro členy ČHS, pro členy členských organizací U.I.A.A. (= Union Internationale des Associations ď Alpinisme) a pro adepty horolezeckého sportu (čekatele), pokud se účastní výcviku pod vedením instruktora horolezectví, který je členem ČHS. Jeden instruktor horolezectví může provádět výcvik maximálně sedmi čekatelů najednou. Ti všichni jsou dále označováni jako "horolezci".

 

2. Horolezci jsou povinni:

- prokázat se oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem ČHS, resp. horolezecké organizace organizované v U.I.A.A.

- používat k přístupu ke skalám turistické cesty nebo přístupové cesty, vyznačené se souhlasem Správy CHKO Jizerské hory (dále jen "Správa CHKO",

- chovat se šetrně ke všem složkám rezervace a zachovávat klid,

- řídit se "Pravidly lezení v oblasti Jizerské hory", schválené výkonným výborem ČHS dne 5.12.1998.

 

3. Horolezecká činnost se v NPR Jizerskohorské bučiny vztahuje na následující skály:

 

v části Frýdlantské cimbuří:

Černá věž, Dolní Hlídač, Frýdlantské cimbuří, Hajní kostel, Horní Hlídač, Kazatelna, Malý jezdec, Mufloní plotna, Mufloní převis, Nos, Novoroční věž, Oltář, Pohovka, Polední stěna, Polední věž, Polední zub, Poslední věž, Střední Hlídač, Zevloun,

 

v části Paličník:

Buková věž, Kohoutí hřeben, Liščí skála, Medvídek, Palička, Paličník, Skřítek, Supí hlava, Travnatá věž, Věž pod Paličníkem (Šmejd),

 

v části Poledník:

Červené skály JZ vrchol, Červené skály SV vrchol, Čihulova jehla, Hláska, Homole cukru, Jizerský kostelík, Jízdenka, Kozel, Kozlí jehla, Netopýří věžička, Opomenutá věž, Ostrá stěna, Ostrá věž, Ostrý roh, Ostří, Pevnost, Sedlo, Sviní kámen, Vilémova věž, Viničná plotna, Ztracená věž, Zvon, Žabí kůň,

 

v části Stržový vrch:

Borová věž, Dvojitá věž, Frýdlantská věž, Horní Lysá skála, Hradby, Javorová věž, Kaplička, Kovadlina, Kulička, Lysá skála, Malá Frýdlantská věž, Morčoun, Okrajová, Oldříšek, Panenka, Plotna u Kovadliny, Pyramida, Rozeklaná skála, Skalní brána, Smrková věžička, Srdce, Stržová plotna, Uhlířova čepice, Zéva, Želva,

 

v části Špičák:

Důlní skála, Korunní věž,

 

v části Štolpichy:

Bivak, Čarostřelec, Divá Máří, Hranatá skála, Jeřábová skála, Jeskynní věž, Kapucín, Kostková skála, Malá Máří, Modla, Ořešník, Poklice, Poslední stěna, Spárová věž, Stojka, Strážce Divé Máří, Štolpišská stěna, Štolpišská věž, Věž pod Ořešníkem, Vodopádové solitéry, Zahradní stěna, Zahradní věž, Zahradník, Zahradníkův učeň,

 

v části Tišina:

Achimovka, Dvojče (Pavlova věž), Hajný, Hrad rytířů, Kulička v Tišině, Parsifal, Strážce Grálu, Trojčata, Věž Grálu.

 

 

4. Při horolezecké činnosti není povoleno:

- jakkoliv poškozovat a úmyslně měnit povrch skalních objektů (např. upravovat, přidávat a odstraňovat chyty a stupy, včetně jejich zpevňování betonováním, lepením apod.),

- bez souhlasu Správy CHKO a majitele pozemku odstraňovat na skalách dřeviny nebo uvolněné kameny,

- používat k zajištění při postupu takové prostředky nebo způsoby jejich zakládání, které by mohly vést k poškození skalního povrchu (např. skobování, zatloukání jistících prostředků kladivem),

- používat magnézium či jiné chemické prostředky,

- lézt v zimních podmínkách na skalní objekty s použitím stoupacích želez.

5. ČHS prostřednictvím vrcholové komise pro lužicko-jizerskou oblast zajistí obnovení již existujícího horolezeckého značení a podle podkladů, které mu dodá Správa CHKO do 1 měsíce po udělení této výjimky, provede vyznačení přístupových cest či směrů k těm výše jmenovaným horolezeckým objektům, ke kterým dosud v terénu nebyl přístup vyznačen. Kompletní vyznačení bude v terénu provedeno do konce roku 1999.

6. Horolezci jsou povinni průběžně sledovat aktuální stav povolených horolezeckých terénů, neboť Správa CHKO je podle zákona (§ 64 a § 66) oprávněna svým rozhodnutím dočasně zakázat vstup k některým skalním objektům či jejich skupinám, a to i tehdy, vyžaduje-li to zvýšený zájem ochrany přírody např. při provádění praktických lesnicko-ekologických opatření apod.

 

7. Pokud některý horolezec při provozování horolezecké činnosti na skalním objektu zjistí zahnízdění ptactva, přeruší svůj výstup a na tomto objektu ani v jeho bezprostředním okolí již dále neleze. O svém zjištění v nejbližším možném termínu vyrozumí příslušný orgán ochrany přírody (nejlépe Správu CHKO) telefonicky, osobně nebo písemně, s uvedením jména skalního objektu a upřesněním umístění hnízda (jméno výstupového směru, orientace stěny), případně s dalšími zjištěnými údaji.

 

8. Nácvik lezení v ledu (za použití stoupacích želez a ledovcových kladiv) je povolen jen za příznivých podmínek, t.j. v případě vytvoření dostatečně silné vrstvy ledu, kdy nehrozí poškození povrchu skal a přírodního prostředí v jejich bezprostředním okolí.

Pro nácvik lezení v ledu jsou vyhrazeny následující prostory:

- ledovcové stupně na Černém potoce (NPR Jizerskohorské bučiny - část Frýdlantské cimbuří) v úseku od odbočky zeleně značené turist. cesty k vodopádu po úroveň skalního objektu Nos,

- ledové stupně na Velkém Štolpichu - Černý Štolpich (NPR - část Štolpichy) v úseku od křižovatky Rauscheckovy cesty (Riegelweg) a tzv. Štolpišské alpské silnice (výstupová cesta údolím Velkého Štolpichu),

- zmrzlé ledové stoky po levé straně potoka Velký Štolpich (NPR - část Štolpichy), a to zhruba v úseku od mostku, ležícího 500 m nad odbočkou Rauscheckovy cesty (na úrovni Jeskynní věže), po zatáčku Štolpišské alpské silnice s velkou opěrnou zdí.

 

9. ČHS bude po dohodě se Správou CHKO a vlastníky pozemků řešit realizaci praktických opatření k zastavení plošné eroze na lokalitách v bezprostřední blízkosti skalních objektů, kde je zvýšená návštěvnost způsobena pohybem horolezců. Jedná se především o následující lokality:

- prostor mezi skalními objekty Zvon, Sedlo a Homole,

- prostor podél východní strany Kohoutího hřebene,

- prostor pod Velkou plotnou v komplexu Zahradní stěny.

 

V součinnosti se Správou CHKO bude ČHS zajišťovat finanční prostředky na zpracování potřebné dokumentace i pro vlastní realizaci protierozních opatření, s možným využitím programů MŽP.

 

10. ČHS byl jmenován koordinátorem správců skal pro celou CHKO Jizerské hory Ing.Vladimír Janko. Ten odpovídá za řádné značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně přístupových cest ke skalám a zajišťuje kontakt mezi ČHS a Správou CHKO.

 

11. Text tohoto rozhodnutí bude publikován v nejbližším čísle Bulletinu ČHS a vedení ČHS o něm bude informovat předsedu a stálou kancelář U.I.A.A. Kopii rozhodnutí zašle ČHS také všem horolezeckým oddílům v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec.

 

12. Tato výjimka platí do 31. prosince 2000. Poté orgány ochrany přírody vyhodnotí vliv horolezecké činnosti na jednotlivé části NPR a podle zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v předmětné věci.

 

O D Ů V O D N Ě N Í

ČHS požádal v lednu t.r. o udělení výjimky z ochranných podmínek 7 NPR (Frýdlantské cimbuří, Paličník, Poledník, Stržový vrch, Špičák, Štolpichy a Tišina) na území CHKO Jizerské hory pro horolezecké využívání tradičních, již dříve intenzivně navštěvovaných horolezeckých terénů v této oblasti. Kopii žádosti zaslal rovněž Správě CHKO Jizerské hory, která si vyžádala její doplnění a upřesnění, aby bylo možno požadavek ČHS řádně odborně posoudit. Doplnění žádosti ČHS provedl dalším podáním ze dne 1.3.1999, podaným prostřednictvím Správy CHKO Jizerské hory. Ta kompletní materiál postoupila MŽP spolu s odborným posouzením požadavků ČHS a s přílohami pro jednotlivé účastníky řízení dne 1.4.1999. MŽP rozeslalo podklady k řízení všem známým účastníkům a informovalo o žádosti ČHS také občanská sdružení, která u MŽP již dříve uplatnila požadavek na informování ve smyslu ustanovení § 70 odst.2 zákona. Obě občanská sdružení (OS Jizersko-ještědský horský spolek se sídlem v Liberci, U Jezu 2 a OS Děti Země Liberec se sídlem v Liberci, Jizerská 25) však svého práva být účastníkem předmětného řízení nevyužila. V průběhu řízení se k žádosti a zaslaným podkladům vyjádřily některé z obeslaných obcí, a to Město Hejnice, Obec Lázně Libverda a Město Raspenava, které vyslovily souhlas s udělením výjimky. Ostatní účastníci se k žádosti ve stanoveném termínu nevyjádřili, má se proto za to, že s udělením požadované výjimky rovněž souhlasí. Podmínky zařazené do rozhodnutí byly již v předchozím období dohodnuty s ČHS při řízeních o udělení výjimek z ochranných podmínek dalších národních přírodních rezervací, v nichž se nacházejí tradičně využívané horolezecké terény, a byly upraveny pro specifické prostředí skalních útvarů oblasti Jizerských hor. Protože několikaleté projednávání záměru vyhlášení NPR Jizerskohorské bučiny, která bude tvořena 7 od sebe oddělenými částmi původních výše vyjmenovaných NPR, bylo do doby vydání tohoto rozhodnutí úspěšně ukončeno, vydává se požadovaná výjimka již pro nově vyhlašované území, jehož vyhláška nabude účinnosti během měsíce září 1999. Podmínky rozhodnutí upravují horolezeckou činnost tak, aby nedocházelo k trvalému poškozování chráněných fenoménů jmenované NPR. Vliv horolezecké činnosti na NPR bude Správou CHKO průběžně sledován a posléze vyhodnocen. Na základě zjištěných výsledků budou s ČHS vedena jednání, zda bude možno žádosti o povolení horolezecké činnosti vyhovět i pro další období a v jakém rozsahu. Z výše uvedených důvodů bylo prozatím rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

P O U Č E N Í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle § 61 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení, a to u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10.

 

 

RNDr. Petr R O T H, CSc.

ředitel odboru ochrany přírody

 

 

R o z d ě l o v n í k :

1. Český horolezecký svaz, Mezi stadiony P.S. 40, 160 17 Praha 6 - Strahov

2. LČR s.p., Lesní správa Frýdlant, Frýdlantská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem

3. Obec Bílý Potok se sídlem na OÚ PSČ 463 63

4. Město Frýdlant v Čechách se sídlem na MěÚ PSČ 464 01

5. Město Hejnice se sídlem na MěÚ, Nádražní 521, 463 62 Hejnice

6. Obec Lázně Libverda se sídlem na OÚ, 463 62 Hejnice

7. Obec Oldřichov v Hájích se sídlem na OÚ PSČ 463 23

8. Město Raspenava se sídlem na MěÚ, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava

9. OOP MŽP

 

Na vědomí (po nabytí právní moci) :

1. Správa CHKO Jizerské hory

2. AOPK ČR Praha

3. ČIŽP - OI Liberec

4. MŽP ČR - ÚO Liberec

5. Ing. Petr Hejtmánek, Mlýnská 46a, 466 02 Jablonec n. N.